На 20.06.2017 г. фирма „Киви ТВ” ООД успешно приключи изпълнението на своя проект „Повишаване на капацитета на „Киви ТВ” ООД за предлагане на висококачествени телекомуникационни услуги и разнообразяване на асортимента”

Print
Category: Новини

 

На 20.06.2017 г. фирма „Киви ТВ” ООД успешно приключи изпълнението на своя проект „Повишаване на капацитета на „Киви ТВ” ООД за предлагане на висококачествени телекомуникационни услуги и разнообразяване на асортимента” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1197-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

След провеждането на процедура за определяне на изпълнител „избор с публична покана” съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. и сключване на договор, беше закупено, доставено, инсталирано и въведено в експлоатация ново телекомуникационно оборудване:

 • 1 бр. Система за условен достъп за кабелна разпределителна мрежа с 2500 CAM модула;

 • 1 бр. Система за разпространение на цифрова кабелна телевизия IP формат за 500 крайни абоната.

С внедряването на новото оборудване бяха изпълнени заложените в ДБФП дейности:

 1. Дейност за подобряване на технологичните (производствените) процеси;
 2. Дейност за разнообразяване на асортимента от услуги на предприятието;
 3. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, като бяха постигнати следните резултати:
 • повишен капацитет за кодиране, обработка, управление на цифровите ТВ програми с ≈ 60%;
 • гарантирана защита и надеждност на цифровия ТВ сигнал до повече крайни клиентски устройства;
 • подобрено обслужване на всички абонати на „Киви ТВ” ООД;
 • повишен капацитет за предлагане на ТВ услуги с ≈ 12%;
 • модернизиран технологичен процес чрез предоставяне на телевизия през интернет протокол и предаването ѝ по оптичната мрежа;
 • подобрен процеса на предаване и приемане на ТВ съдържание чрез предоставена възможност на абонатите на IP TV да контролират вида и удобното за тях време на гледане на телевизия;
 • разнообразен асортимент от услуги;
 • предлагане на модерни телекомуникационни услуги, отговарящи на съвременните пазарни изисквания и потребителско търсене - IP TV (телевизия през интернет протокол);
 • предоставена на клиентите възможност за запис на желано предаване, пауза, връщане в началото на текущото предаване и отместване към предишни предавания;
 • възможност за обработка и износ на IP TV съдържание;
 • подобрена ресурсна ефективност и ефикасност вследствие внедряването на новите технологии;
 • оптимизирано използване на човешките ресурси - чрез увеличаване на висококвалифицирания труд и намаляване на свързаните с повреди изразходвани човекочасове;
 • максимално оползотворяване на ресурсите на изградената телекомуникационна мрежа
 • оптимизирани разходи за поддържане на наличната телекомуникационна мрежа при увеличено предлагането на ТВ услуги;
 • оптимизирани разходи за електроенергия.
С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, „Киви ТВ” ООД изпълни и дейността по информиране и публичност, финансирана изцяло със собствени средства на предприятието. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикер върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и табела, които указват, че в предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС.
 
Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.
 
„Киви ТВ” ООД постигна всички заложени в ДБФП специфични цели:
 • Подобряване на технологичните процеси и повишаване на капацитета за предлагане на телекомуникационни услуг
 • Разнообразяване на асортимента на фирмата с нови услуги с висока добавена стойност и качество;
 • Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на технологичния процес чрез внедряване на ново оборудване;
 • Засилване на експортния потенциал и подобряване на пазарните позиции на предприятието.
 
Sunday the 16th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg