Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на „КИВИ ТВ” ООД

Print

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

за взаимоотношенията с крайните потребители на „КИВИ ТВ” ООД, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия    № 201-04779/19.01.2004 г.   за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр. Севливо

 

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

 

1. С тези Общи условия на договора между  „КИВИ ТВ” ООД, наричан по-долу “ОПЕРАТОР”, и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение за регистрация по обща лицензия   № 201-04779/19.01.2004 г., издадено на ОПЕРАТОРА за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми, наричана по-нататък “МРЕЖАТА”, и за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр.Севлиево.

2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора,сключен между тях.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.

4. Общите условия или измененията им се публикуват на страницата в интернет www.kivitv.bg и се представят на видно място в центъра за работа с клиенти на дружеството или по друг подходящ начин в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила.

 

РАЗДЕЛ II

Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

5.1. Достъп до Интернет на територията на гр. Севлиево

5.2. Изграждане на VPN (виртуални частни мрежи);

5.3. Оптична свързаност до дома ;

5.4. Хостинг на файлове и уеб страници собственост на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

5.5. Инсталиране софтуер, собственост на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

5.6. Електронни пощенски (e-mail) услуги за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

5.7. Физическо колокиране на комуникационна апаратура, собственост на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

5.8. Безжичен достъп до Интернет пространството чрез Wifi мрежи;

5.9. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията  като основен пакет програми, предоставяни в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства

5.10. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията като ограничен пакет програми, предоставяни в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Част от програмите могат да бъдат допълнително

криптирани с цел изискване на допълнително заплащане при тяхното потребление;

5.11. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като допълнителен пакет програми, предоставяни в кодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства след предварително декодиране чрез потребителски декодер. Част от програмите могат да бъдат допълнително криптирани с цел изискване на допълнително заплащане при тяхното потребление;

5.12. видео по поръчка (pay-per-view) - услуга, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават в определен от тях час изрично заявени от тях програми, филми или предавания посредством кабелен модем,потребителски декодер и телевизионен приемник или компютър;

5.13. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя

някоя от услугите със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги.

6. ОПЕРАТОРЪТ може да отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез клауза или анекс към индивидуалния договор или отделен договор за наем.

7.  Качеството на предоставяната/-ите от страна на ОПЕРАТОРА услуга/-и се удостоверява/-т чрез тестове извършени при включването, в случай на ползване на услугата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, се счита, че последният е съгласен с условията и качеството на предоставяната услуга, независимо от факта дали е извършен тест с подписан Констативен протокол

8. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно

сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 7/седем/ дни от датата на плащане на таксата за

активиране на услугите, от настоящите Общи условия.

 

4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА  разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като основен пакет програми, предоставяни в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства - телевизионни и/или радиоприемници;

5. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 3 работни дни от датата на плащане на цената за активиране на услугите, по т. 19.1 от настоящите Общи условия.

 

РАЗДЕЛ III

Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (договор за услуги)

 

9. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му.

10. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които ще се ползват от ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция.

11. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:

11.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.

11.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

11.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.

 

РАЗДЕЛ IV

Права на ОПЕРАТОРА

 

12. ОПЕРАТОРЪТ има право:

12.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез МРЕЖАТА далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия;

12.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си съответните суми в сроковете, определени в раздел Х на тези Общи условия, за предоставените от него услуги;

12.3. да дава писмено или аудио-визуално указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;

12.4. да прекрати с 7 дневно предизвестие предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ в случай на не плащане на цените по т. 24.2 в срок до 30 дни след изтичане на срока за плащане.

12.5. да получава обезщетенията, предвидени в раздел IX на тези Общи условия;

12.6. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и надстройки на МРЕЖАТА; в предварително писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време, на достъп до имота му с цел изграждане,поддържане, настройка и ремонт на съоръженията.

12.7. да спира предоставянето на услуги, да изключва Потребителя от мрежата и да откаже сключване на нов договор с него при констатиране на неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на техниката или оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато това застрашава нормалната работа на мрежата на ОПЕРАТОРА или влошава характеристиките на

услугите предоставяни на останалите потребители.

12.8. По всяко време, без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да променя техника, конфигурации, доставчици и маршрути, технически характеристики и условия във връзка с предоставянето на услугата по договора, доколкото това е необходимо за поддържане предоставянето на услугата и подобряване на нейното качество;

12.9. да ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати договора, в случай че има достатъчно основания да смята, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ препродава и/или разпространява услуги, несъгласувано с ОПЕРАТОРА;

12.10. ОПЕРАТОРЪТ има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуга с лицата, желаещи да станат ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по договорите за услуги от негово име, като информира съществуващите и потенциалните ПОТРЕБИТЕЛИ по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване.

12.11. ОПЕРАТОРЪТ има право да променя цените на предоставяната услуга. Промяната на цените влиза в сила в 7-дневен срок след публикацията им на интернет страницата www.kivi-tv.net .

 

9.7.

 

РАЗДЕЛ V

Задължения на ОПЕРАТОРА

 

13. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

13.1 да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в РБ стандарти, като спазва изискванията за качество на сигналите за изображение и звук, електромагнитна съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, като във връзка с това се задължава:

а) да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;

б) да използва далекосъобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;

в) да използва само технически изправни далекосъобщителни устройства;

г) да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства;

д) да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че и при нормална работа, и в условията на неизправност да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, проверяващите и населението.

13.2. да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата;

13.3. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;

13.4. да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;

13.5. да спазва минимален три месечен срок, в който запазва разположението на програмите по честотно разпределените канали в МРЕЖАТА;

13.6. да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ писмено, по телефона или по информационния канал за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от два дни преди ефективното й прекъсване;

13.7. предварително да съгласува време с ПОТРЕБИТЕЛЯ при необходимост от достъп до неговия имот за отстраняване на възникнала авария, заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

13.8. да пази цялата информация, отнасяща се до сметките на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, в продължение на шест месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, разпечатка от тези сметки;

13.9. да обработва и съхранява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на основания чл.4, ал.1, т.2, от ЗЗЛД, да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;

13.10. да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т. 5 от тези Общи условия;

13.11. да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините;

13.12. да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 72 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;

13.13. да оповести адрес и / или телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;

13.14. да уведомява писмено или аудио-визуално във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

13.15. да предоставя на оповестен телефон и на www.kivi-tv.net информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;

13.16. да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в т. 27 от тези Общи условия;

13.17. да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им;

13.18. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.

 

РАЗДЕЛ VI

Отговорност на ОПЕРАТОРА

 

14. При забава за активирането на услугите по т. 5 от тези Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на основния лихвен процент плюс 2 пункта от еднократните суми за активиране на услугите. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

15. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини по вина на ОПЕРАТОРА, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯ не е могъл да ползва услугите повече от 5 дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно т.13 от тези Общи условия.

16. Когато ОПЕРАТОРЪТ не уведоми Потребителите съгласно т. 13 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на основния лихвен процент плюс 2 пункта от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

17. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по т. 13 от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва.

РАЗДЕЛ VII

Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

18.1 да изискват сключване на договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА;

18.2. да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договорът, подписан между страните;

18.3. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т.13 от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите;

18.4. да искат информация и справки по телефона съгласно т.13 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;

18.5. да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т. 13 от тези Общи условия;

18.6. да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;

18.7. да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването;

18.8. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на 14 дневно предизвестие до ОПЕРАТОРА;

18.9. да прекратят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по-малък от 3 месеца след подаване на предизвестие до ОПЕРАТОРА.

18.10. да поискат възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си към ОПЕРАТОРА.

 

РАЗДЕЛ VIII

Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

19.1 в предварително съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;

19.2. да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;

19.3. да не подават сигнал на трети лица;

19.4. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 16.2 и т. 16.3 Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;

19.5. при желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведоми

писмено ОПЕРАТОРА 14 дни преди желаната дата, като заплати съответстващата на срока на

предизвестието част от месечната абонаментна цена;

19.6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства;

19.7. да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7 август 2002 г., Обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г.);

19.8. да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА;

19.9. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел Х от тези Общи условия;

19.10. да заплащат месечните абонаментни цени по т. 24.2 от тези Общи условия в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;

19.11. да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите;

19.12. да уведомяват в срок до 14 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 46 от тези Общи условия.

19.13. да не променят своя IP адрес и/или MAC адрес;

19.14. да не продават, предоставят под наем, или по друг начин да предоставят за възмездно или безвъзмездно ползване услугата на трети лица.

19.15. при наличието на компютърни вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на ОПЕРАТОРА или предоставянето на услугите, да отстранят в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати достъпа им до услугата до отстраняването на проблема.

19.16. да поддържат актуална и достоверна информация за лицата, на които предоставят достъп до собствената си компютърна мрежа както и точното време, през което се ползва достъпът;

 

РАЗДЕЛ IX

Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, като отговорността им е съизмерима на причинените щети.

21.1. ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услуги, изключва Потребителя от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки тези Общи условия незабавно, след констатиране на нарушението.

21.2. В случаите на неплащане на дължимите суми и в срок, или при неизпълнение на задълженията му по т. 16.1 ОПЕРАТОРА спира предоставянето на услуги с 7 дневно предизвестие.

22. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение, за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите.

23.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА , които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на тези Общи условия.

23.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят отговорност  при констатиране на неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на използваните от тях техника или оборудване, когато това застрашава нормалната работа на мрежата на ОПЕРАТОРА или влошава характеристиките на услугите предоставяни на останалите потребители.

РАЗДЕЛ X

Цени. Условия на заплащане на услугите.

 

24. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:

24.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Сумата се заплаща в момента на сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА посредством 1 бр. абонатен контакт (за домашни потребители в );

24.2. месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Месечната абонаментна цена се заплаща в срок до 20 число на всеки текущ месец;

24.3. еднократна цена за активиране на допълнителна услуга или абонатен контакт. Цената се заплаща в момента на подписване на допълнителното споразумение към договора;

25. Цените за предоставените услуги се заплащат в офиса на ОПЕРАТОРА, находящ се на адрес: гр.Севлиево. пл.„Свобода” № 10; или на банковата сметка на ОПЕРАТОРА

26. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА.

27. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (например: фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане.

28. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за

далекосъобщенията и актовете за прилагането му.

29. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа, тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във центъра си за работа с клиенти , на територията, на която предоставя услугите си.

30. ОПЕРАТОРЪТ изпраща 7 дневно предизвестие до ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяване на договора при просрочени дължими плащания, съгласно т. 33.3 от тези Общи условия.

 

РАЗДЕЛ XI

Продължаване и прекратяване на договора за услуги

 

31. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се продължава при следните условия:

32.1. След изтичане срока на договора, срочният договор се продължава автоматично в безсрочен, ако не са постъпили писмени предизвестия за прекратяването му, договорът се счита за автоматично продължен.

32.2. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ прекрати ползването на Услугата при срочен договор, той е длъжен да заплати всички следващи месечни абонаменти до изтичане на минималния 12 (дванадесет)

месечен срок, определен в Договора на Киви ТВ ООД.

32.3. По взаимно съгласие между страните.

33. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:

33.1. в срока, регламентиран в договора, или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;

33.2. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно т. 18.8 от тези Общи условия;

33.3. едностранно, с 7 дневно предизвестие, от ОПЕРАТОРА в случай на неплащане на цените по тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 30 дни след падежа на плащането или при неизпълнение на задълженията му по т. 16.1.

33.4. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията му по  раздел IX от тези Общи условия;

33.5. незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;

33.6. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;

33.7. незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия.

33.8. при смяна собствеността на имот.

            34. Връщане на оборудването

34.1.ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен при прекратяване на договора да върне на ОПЕРАТОРА предоставеното му оборудване,

34.2. Оборудването се връща от ПОТРЕБИТЕЛЯ  по списъка от протокола подписан при предоставянето му.

34.3. Оборудването се връща на ОПЕРАТОРА в работещо състояние и без външни дефекти

34.4. При установени липси или повреди в оборудването, ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да го заплати по цените определени в договора.

РАЗДЕЛ XII

Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на Оператора на договорените задължения

 

34. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения.

35. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.

36. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на раздел VІ от настоящите Общи условия.

 

РАЗДЕЛ XIIІ

Решаване на спорове

 

37. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

 

РАЗДЕЛ XIV

Изменения и допълнения на Общите условия

 

38. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията.

39. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им.

40. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите, през целия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора.

41. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези общи условия, като им даде 15 дневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети.

 

РАЗДЕЛ XV

Приложим закон

 

42. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

РАЗДЕЛ XVІ

Определения

 

43. По смисъла на тези Общи условия:

44.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:

а) извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и т.н.;

б) причини независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.

44.2. КРАЙНО УСТРОЙСТВО : устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване

 

РАЗДЕЛ XVІІ

Допълнителни условия

 

45. В договора страните се идентифицират както следва:

45.1. ОПЕРАТОР – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка;

45.2. ПОТРЕБИТЕЛ:

а) физическо лице - с име и ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);

б) едноличен търговец - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.

в) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.

46. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.

46.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданско процесуалния кодекс.

46.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.

 

Настоящите Общи условия са приети от Комисията за регулиране на съобщенията с решение

 № ........../...................г.

Friday the 19th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg